Противопожарни системи

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ПИС),  ТЕРМАЛНА ДЕТЕКЦИЯ ЗА ПОЖАР И ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ (ПГС). 

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ТЕРМАЛНА ДЕТЕКЦИЯ ЗА ПОЖАР​

За изграждане на пожароизвестителни системи  изготвяме  проектни и технически решения в съответствие с изискванията на СД CEN/ TS 54-14 и използваме разнообразна по вид и цена техника, съобразена с обема, архитектурата, технологията и условията на обектите и съответстваща на БДС EN 54. 

Пожароизвестителните системи, които предлагаме, са следните видове:
1.  Конвенционални;
2.  Аналогово адресируеми;
3.  Цифрово адресируеми, като всички са с възможност за работа в мрежа, адаптиране в системата на сградната автоматика (BSM) и дистанционно наблюдение

Пожароизвестителите, които ползваме са димнооптични, термични, пламъчни ( UV, IR и комбинирани), линейни димнооптични, дакт пожароизвестители за въздуховоди, аспирационни пожароизвестители (димнооптични, лазерни, камера на Уилсън), термокабел (цифров , аналогов и сензорен ) в различни изпълнения –нормално, индустриално  и взривозащитено. Термалните  камери за детекция за пожар са мрежови (IP) устройства,  различни модели по отношение на резолюция, ъгъл на виждане, софтуерно осигуряване, памет и корпусно изпълнение. Включват се веднъж в състава на пожароизвестителната система с прагов алармен сигнал и в система за видеонаблюдение и запис.


 

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Предлаганите и изгражданите от нас пожарогасителни системи са в резултат на сериозни предварителни проучвания и решения, съобразени с нормативните изисквания и условията в обекта –  пожарна опасност на технологичния процес и използваните суровини и материали, възможности за развитие и разпространение на възникнал пожар и др. Основното е правилен избор на гасително вещество в пожарогасителната система и начина на подаването му, за да се постигне висока ефективност на пожарогасене, а именно гарантирано потушаване на възникнал пожар, без значение от мястото и характера му и при минимален риск за здравето и живота на хората в обекта и минимални щети на технологично оборудване, суровини и продукция.

Изпълняваме  следните видове пожарогасителни системи:
1. Водни-спринклерни и дренчерни;
2. Водопенни-спринклерни, дренчерни и пеногенераторни;
3. Водни, водопенни и прахови стационарни и мобилни пожарогасителни оръдия с непосредсвено и дистанционно управление;
3. Бързодействащи водни пожарогасителни системи за шредерни и поточни линии
4. Газови с инертни газове- CO2, Argon, Argonite, Inergen
5. Газови с химически съединения-FM 200, Novec 1230
6. Прахови с прах от различен клас
7. Аерозолни пожарогасителни системи.