Газсигнализаторни системи и уреди

ГАЗСИГНАЛИЗАТОРНИ СИСТЕМИ И УРЕДИ. 

Надвишаването на допустими стойности на температура,  концентрация на взривоопасни или токсчни пари и газове в затворени обеми или пространства около технологично оборудване, създава сериозни предпоставки за възникване на пожар, взрив или опасност за живота и здравето на хора. Това успешно можем да контролираме и обезопасяваме с използването на газсигнализаторни ситеми  с правилно подбрани и инсталирани детектори, своевременно сигнализиране с различни нива /предупредително, опасно/ последващо задействане на аварийни вентилация, охлаждащи системи, добавяне в обема с взривоопасна концентрация на агент за предотвратяване на екслозивната опасност и др. превантивни мерки. В силози, бункери и др. подобни, където не е възможно използването на пожароизвестители поради наличие силна запрашеност, висока влажност и агресивна среда,  успешно може с подходящи сензори – тепературни сонди, датчици зо СО2   др. да се реши въпросът и с пожарната детекция на превантивно ниво.

С преносими газсигнализаторни и измервателни  уреди  може да се осигури безопастността на работещи хора в условия опасни за здравето им.